BIC Campus

BIC Campus

De Brainport Industries Campus (BIC) is de nieuwe vestigingslocatie voor de toelever- en maakindustrie van de high tech keten van de Brainport. Bovendien is BIC onderdeel van een nieuw landschapspark voor de regio Eindhoven. Het gebied van 200 hectare maakt onderdeel uit van Brainport Park en is gelegen tussen de N2/A2, het Beatrixkanaal, de A58 en de Anthony Fokkerweg. Het groene landschap van Brainport Park en BIC verbindt de stad met het Nationale Landschap Het Groene Woud.

LAPLAB werkt met Dona Stedenbouw aan het Kwaliteitsboek BIC. Het is opgesteld in een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Brainport Industries, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), en SDK Vastgoed. SDK Vastgoed is, mede vanwege haar gedelegeerde grondpositie in het gebied, de beoogd ontwikkelaar van in ieder geval de eerste bouwontwikkelingen. Ook is er reeds een eerste klant voor BIC op het oog. Deze ‘launching customer’ (KMWE) heeft als eerstelijns toeleverancier een profiel dat naadloos past op de beoogde identiteit van BIC. De oplevering van de campus staat gepland voor 2017. Het kwaliteitsboek heeft daartoe zowel als doel de lange termijn strategie voor de hele campus (200 hectare) weer te geven als de exacte randvoorwaarden en uitgangspunten voor de eerste ontwikkeling (bouwaanvraag zomer 2015) en omgeving te definiëren.


Urgentie vanuit de markt

De campus is belangrijk voor de concurrentiepositie van de regio Eindhoven. Door het samenbrengen van de hightech maakbedrijven ontstaat een uniek ecosysteem. Doordat bedrijven in elkaars buurt zijn gevestigd, kan er makkelijker kruisbestuiving plaatsvinden. Bedrijven kunnen faciliteiten en services delen. Daardoor ontstaan betere oplossingen en vindt er sneller open innovatie plaats. Dat komt de marktkansen van de betrokken bedrijven ten goede. Bovendien zal een aantal opleidings-, ontwikkelings– en prototypingfaciliteiten in de campus worden geïntegreerd. De bedrijven gaan in samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs studenten mogelijkheden bieden voor opleiding en research. Het gaat om een bedrijvencomplex nieuwe stijl waarin de industrie synergievoordelen bereikt door lokaal te clusteren maar globaal verbonden is met de wereld van IT en Big Data. Productinnovaties moeten snel in de markt worden gezet om de sterke concurrentie positie te behouden. Het is ook in lijn met het Vanguard initiatief om de maakindustrie in Europa op een vernieuwende manier te laten heropleven.

-“Het atrium moet volledig publiek toegankelijk zijn. Iedereen kan alles gewoon zien: de productie, de clean rooms, de logistiek – alles is straks zichtbaar.” (Edward Voncken, KMWE)

-“De uitstraling naar aankomende werknemers en hun ouders is van belang. Voor deze groep is openheid het sleutelwoord. Laten zien hoe het er aan toegaat in de moderne fabriek. Schone productie. Iedereen in Eindhoven is inmiddels wel op de High Tech Campus geweest, straks moet dat ook op BIC” (Mark Hendrikse, NTS)

-“De hightech industrie heeft een eigen gezicht nodig. Het gebrek aan zichtbaarheid maakt dat jonge mensen de maakindustrie van nu niet kennen. En dat terwijl de sector een groot gebrek aan gekwalificeerde mensen heeft.” (Ferdinand Gremmen, SDK Vastgoed)


 

Structuurdragers van BIC

BIC is sterk georiënteerd op de ruimtelijke structuren van Brainport Park en de Brainport. Het campuspad is de ‘lifeline’ van de campus welke de atria onderling verbindt en de beleving van het landschap mogelijk maakt. De entrees en routes van het campuspad zijn gesitueerd op de kruisingen met de belangrijkste structuurdragers van BIC zoals de Groene Corridor, het Beatrixkanaal, met de Slowlane en de Landsard (HOV baan richting Eindhoven Airport). Niet alleen de openbaar en publiek toegankelijke atria zijn geïntegreerd in het campuspad. Het vormt ook de logische route tussen de parkeergarages, fietsenstallingen, openbaar vervoer en de werkfabrieken.

De clustering van logistiek zorgt ervoor dat het aaneengesloten parklandschap het visitekaartje wordt van BIC. Buiten de hoofdroute van het campuspad en de atria is er op de campus nog een uitgebreid stelsel van paden. Zo wordt het lopen van rondjes door een attractief landschap mogelijk buiten de atria om. Fietsen over de campus, het beleven van natte en droge natuur, het ontdekken van de vlonderpaden zijn enkele voorbeelden. Programmatisch worden er voorzieningen (sport, spel, horeca) gepositioneerd op de kruisingen van belevingswerelden


 

Fabriek van de Toekomst

Intergraal onderdeel van het concept van de campus zijn de fabrieken. Het ontwikkelen van de campus van BIC is een buitenkans voor het fundamenteel heroverwegen van het programma van eisen van een fabriek. In een situatie waarbij het uitgangspunt is om samen te werken daar waar kan en zo open en toegankelijk als bedrijfseconomisch verantwoord is, is een traditionele plattegrond van een fabriek niet meer aan de orde. Bij de hedendaagse economie en de daarbij behorende toekomststrategie van bedrijven hoort een nieuwe ruimtelijke setting. Het belangrijkste ruimtelijk voorwaarde voor een open cultuur en slim samenwerken in die fabriek van de toekomst is nabijheid. In de bedrijven in de keten van de maakindustrie wordt over het algemeen in kleine series geproduceerd, vaak digitaal en gerobotiseerd (smart industries). Maar de logistieke systemen zijn nog niet gerobotiseerd - verplaatsing, verpakking en reiniging is nu nog mensenwerken kan dus niet 24/7 doorgaan. Reinigen vindt bijvoorbeeld 2 kilometer verderop plaats bij een ander bedrijf dan waar de productie plaats vindt. In de campus kan dat straks binnen één ecosysteem worden geïntegreerd waardoor veel efficiënter en flexibeler, en ook 24/7, kan worden geproduceerd. Daartoe is het essentieel te beseffen dat de kracht van het collectief groter is dan de optelsom der individuen. Diezelfde kracht is ook de presentatie naar de buitenwereld: niet langer wordt ieder bedrijf gehuisvest in vrijstaande bedrijfsgebouwen. De bedrijven op BIC zijn verenigd in grote bedrijfsverzamelgebouwen waarin specifieke competenties, faciliteiten en voorzieningen worden geclusterd.

 

De ruggengraat van deze clusters zijn de grote centrale atria. Kennismaken, shared services, het open karakter en gezamenlijke ontwikkelingen en nieuwe innovaties zijn kenmerken van de atria die door het campuspad over de hele campus met elkaar worden verbonden.

De atria van de clusters hebben naast een functionele ontsluiting ook als doel:

-Centrale, gezamenlijke entree van alle functies in het cluster waardoor ontmoeting en uitwisseling wordt aangemoedigd; -Huisvesten en stimuleren van onderwijs en onderzoeksfaciliteiten en organisaties in een open omgeving;
-Huisvesten en stimuleren van startups in de maakindustrie dichtbij de bedrijven;
-Huisvesten van alle shared facilities en shared services om daarmee een centrale service straat te creëren;
-Representatieve ontvangst van medewerkers en bezoekers;
-Centrale plek voor informatie van alle activiteiten op BIC;
-Podium bieden aan evenementen en bijeenkomsten;
-Showcase van producten en dienstverlening mogelijk maken van de bedrijven die participeren in BIC.

Met de hierboven beschreven functies is het Atrium de centrale spil in het cluster en op de campus.Return to Projects