Oostzijderpark Zaandam

Oostzijderpark Zaandam

Nadat in 2015 al succesvol een selectie werd gewonnen voor het gebied werkt LAP Landscape & Urban design nu aan een gebiedsperspectief voor het Oostzijderveld in Zaandam. Intentie is er om hier circa 400 woningen te bouwen. Het programma bestaat uit grondgebonden woningen en appartementen in zowel koop en (sociale) huur en past binnen de woonvisie van de gemeente en biedt brede variëteit.
 
In 2015 heeft de Ontwikkeladviseur B.V. een initiatief ingediend om woningbouw op het Oostzijderveld / VVZ terrein te realiseren. Eind augustus 2015 heeft gemeente Zaanstad een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken. Tijdens de haalbaarheidsfase in 2015 hebben een viertal stedenbouwkundige bureaus een visie neergelegd voor het gebied. De ontwikkelaar en gemeente Zaanstad hebben LAP Landscape & Urban Design en Zecc gezamenlijk als winnaar beoordeeld op basis van een eerste programma en stedenbouwkundige opzet. 
 
Het Oostzijderveld (ook wel VVZ terrein) in Zaandam-Noord is ongeveer 4,7 ha groot en ligt tussen het station Zaandam Kogerveld, de brandweerkazerne en de A7. Nadat het terrein meerdere jaren braak heeft gelegen, is er nu zicht op woningbouwontwikkeling. Begin april 2016 heeft het college besloten de onderhandelingen te starten met Ontwikkeladviseur BV en Timpaan over de realisatie van woningen op het voormalige VVZ- terrein. De ontwikkelingen moeten een impuls zijn voor de omgeving en kwaliteit bieden om doorgroei mogelijk te maken voor Zaanse bewoners maar ook voor nieuwe bewoners vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De ontwikkeling moet tevens een impuls geven aan het omliggende gebied. In april 2017 was het akkoord van de raad op het starten van de ontwikkeling.
 
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een grote druk op de woningmarkt. Binnen MAAK Zaanstad is de ambitie onderschreven tot de uitbreiding van het aantal woningen binnen Zaanstad en de ontwikkelingen bij het Oostzijderveld/VVZ dragen daar aan bij. Omdat de doelstelling van deze ontwikkelingen ook een positief effect op de bestaande wijken moet hebben is de verwachting dat de omliggende wijken positief zullen reageren. Om dit te toetsen en belangen van de omwonenden goed te verwerken in de plannen zullen de belanghebbenden door een participatietraject betrokken worden bij zowel het nieuwe bestemmingsplan als het opstellen van de gebiedsperspectief. 
 
Om de architectonische en landschappelijke kwaliteit leidend te laten zijn wordt een kwaliteitsteam samengesteld die in de ontwerp- en uitvoeringsfase bepalend wordt voor de beoogde kwaliteit. Het kwaliteitsteam (bestaande uit gemeente: stedenbouw en landschapsarchitect, supervisor. Ontwikkelaar: architect, landschapsarchitect) zal de plannen nader uitwerken tot een voorlopig ontwerp met een ontwerpnotitie om invulling te geven aan de beoogde uitstraling. Daarnaast wordt voor een groter gebied waar het Oostzijderveld/VVZ binnen valt, door de gemeente een gebiedsperspectief opgesteld en als leidraad en toetsingskader gehanteerd worden door het kwaliteitsteam. 
 
Het team werkt momenteel aan de omgevingsvisie Oostzijderveld als onderdeel van het grotere gebiedsperspectief in samenwerking met de gemeente Zaandam en Mooi NoordHolland. 
 
 
 
 
 
 

Return to Projects