Vruchtbare VoorDelta

Vruchtbare VoorDelta

The Fertile Delta, visioning the Southwest Delta

The sea level is rising and there is additional discharge capacity required for the rivers as a result of the climate change. Several studies has shown that "the delta works" on the Southwest Delta is necessary in the future to ensure safety. The ecological and water quality have been reduced by the arrival of the concrete and steel Delta Works. Improvement of ecological values ​​is necessary for the economic vitality of the region.

In collaboration with Boskalis has been thought about possible solutions to the South Delta, where building with nature is preeminent. Through interviews with experts ideas are born and tested for feasibility. Expert Peter van der Linde is asked what is needed to the Southwest Delta, also hold in the future and how the economic vitality can be positively influenced in the area.

The main concept is "Building with Nature". In the short term, the island of Schouwen-Duiveland will have be disconnected, by restoring and improving 'De Gouwen' in this way the water quality and the ecological values could be improved.

For the mid term, the sand shortage should be addressed in the Oosterschelde. The Oosterschelde will have an open connection to the sea, with newly leveled dikes to ensure safety.

In the long term sandbanks should be extended so that it can serve as effective breakwaters. It also offers plenty of space for nature and fishing. To guarantee the coastal base of Walcheren, the channel should be moved. 'De vlakte van Raan' should be increased to reduce tidal difference for shipping in 'De Westerschelde' and security. The new shoals in turn, provide space for aquaculture and gaining energy.

 

---------------------------------

Vruchtbare Voordelta, visie op de Zuidwestelijke Delta

De zeespiegel stijgt en er is extra afvoercapaciteit nodig voor de rivieren als gevolg van de klimaatsverandering. Uit verschillende studies is gebleken dat “werken” aan de Zuidwestelijke Delta noodzakelijk is om ook in de toekomst de veiligheid te kunnen garanderen. De natuurwaarden en waterkwaliteit zijn verminderd door de komst van de betonnen en stalen Deltawerken. Verbetering van ecologische waarden is nodig voor de economische vitaliteit van het gebied.

In samenwerking met Boskalis is nagedacht over mogelijke oplossingen voor de Zuidwestelijke Delta, waarbij bouwen met de natuur voorop staat. Middels interviews met ervaringsdeskundigen zijn ideeën geboren en getoetst op maakbaarheid. Aan ervaringsdeskundige Peter van der Linde is gevraagd wat nodig is om de Zuidwestelijke Delta ook in de toekomst veilig te houden en hoe de economisch vitaliteit in het gebied positief beïnvloed kan worden.

Peter van der Linde gaat uit van “Building with nature”. Op korte termijn zal het eiland Schouwen- Duiveland weer losgekoppeld moeten worden door de Gouwen in oude staat te herstellen, en op deze manier de waterkwaliteit en natuurwaarden te kunnen verbeteren. Voor de middellange termijn dient de zandhonger in de Oosterschelde worden aangepakt. De Oosterschelde krijgt weer een open verbinding met de zee, met verhoogde dijken om de veiligheid van het achterland te kunnen garanderen.
Op de lange termijn moeten zandbanken worden verlengd, zodat deze kunnen dienen als effectieve golfbrekers. Dit biedt ook volop ruimte voor natuur en visserij. Om het kustfundament van Walcheren te garanderen dient de vaargeul te worden verlegd. De Vlakte van Raan moet worden verhoogd om het getijde verschil in de Westerschelde tegen te gaan voor de scheepvaart en de veiligheid. De nieuwe ondiepten bieden dan weer ruimte voor aquacultuur en energiewinning.


In opdracht van : Boskalis Westminister N.V.

Return to Projects