Zuiderzeeland 'De Uitbeelding'

Zuiderzeeland 'De Uitbeelding'

In the province of Flevoland there is a large urbanisation ongoing. This development, especially in the city of Almere, causes the watermanagement system to be under pressure. The original agricultural polder is now an urban polder. The district Water Board is involved at an early stage in all of these new developments and delivers expertise. The Water Board advises the city on the water system, the design of the waterbodies and involved parties; how the best possible water quality is obtained, what is needed to avoid flooding in the manner in which safety is guaranteed, what is needed to carry out the maintenance, etc. Along with the Water Board LapLab made ​​a 'Depiction' book which represent the current policy in the language of the urban planner.

'The Depiction' shows what visual capabilities water provides in spatial planning and which preconditions are necessary to take into account. With 'The Depiction' the Water Board wants to inspire and invite to make water a more integral part in spatial plans. It offers to everyone working within the spatial planning, the opportunity to take a number of basic elements of watermanagement.

 

‘The Depiction’ was the result of nearly a year working within all levels of the Water Board. From the field experts and technicians to directors and workshops with external users of the document. It was also an immediate investigation into a bright line for technical policy issues of the water. The complexity of bringing back all the info to most summary images ultimately ensures clear communication with the world. The Result: Glad directors and easier to understand policy.

 

----------------------------

 

'De Uitbeelding' - Waterschap Zuiderzeeland

In de provincie Flevoland wordt veel nieuw stedelijk gebied ontwikkeld, in het bijzonder in Almere. Het waterschap is al in een vroeg stadium betrokken bij deze ontwikkelingen. Het waterschap adviseert de gemeente over het watersysteem, de inrichting van de watergangen en partijen, op welke wijze een zo goed mogelijke waterkwaliteit wordt verkregen, wat er nodig is om wateroverlast te voorkomen, op welke wijze de veiligheid wordt gewaarborgd, wat er nodig is om het onderhoud uit te voeren etc. Samen met het Waterschap heeft LapLab een uitbeeldingsboek gemaakt van het huidige beleid in de taal van de stedelijke planoloog.

In ‘De Uitbeelding' wordt beeldend verteld welke mogelijkheden water biedt in ruimtelijke plannen en met welke randvoorwaarden eventueel rekening moet worden gehouden. Met ‘De Uitbeelding' wil het waterschap inspireren en uitnodigen om water nog eerder en meer integraal deel te laten uitmaken van de ruimtelijke plannen. Het biedt aan een ieder werkzaam binnen de ruimtelijke ordening de kans om een aantal basiselementen over het waterbeheer tot zich te nemen.

De verwachte klimaatwijziging zal enerzijds leiden tot meer en extremere droge perioden in de zomer en anderzijds tot meer en heftiger buien in winter en voorjaar. In een gereguleerd watersysteem, zoals dat in de polders is gecreëerd, leidt dat al snel tot ongewenste effecten, die bijvoorbeeld het wonen en de landbouw schade toebrengen of bemoeilijken. We moeten ons in de polders daarom voorbereiden -en maatregelen treffen- op perioden van droogte en mogelijke verzilting van het water enerzijds en op frequenter optredende wateroverlast anderzijds.

Door de verwachte toename van de neerslag en door bodemdaling is er in 2030 meer ruimte in het watersysteem nodig om te grote peilstijgingen te voorkomen. Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken moet bij het ontwerp van het watersysteem op voorhand rekening worden gehouden met bodemdaling en nattere en drogere periodes als gevolg van klimaatverandering.

Waterveiligheid, voldoende en schoon water, dat zijn de belangrijkste doelen voor Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap kan deze doelen echter niet alleen realiseren. Samenwerking met de provincie en gemeenten, is hierbij heel belangrijk. Met name bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om het belang van water in de ruimtelijke ordening én het belang van de samenwerking te benadrukken heeft het waterschap in 2011 ‘De Uitbeelding' uitgegeven.

De Uitbeelding was het resultaat van bijna een jaar werk met alle lagen van het Waterschap. Van de buitenmensen en techneuten tot bestuurders en workshops met externe gebruikers van het document. Het vormde direct ook een onderzoek naar een heldere lijn voor de beleid technische zaken van het waterschap. De complexiteit van het terugbrengen van alle info tot meest summiere beelden zorgt uiteindelijk voor heldere communicatie met de buitenwereld. Het Resultaat: blije bestuurders en eenvoudiger te begrijpen beleid.

In opdracht van : Waterschap Zuiderzeeland

 

Return to Projects